Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning.
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten skall lösas.
Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.
Webbadress och postadress är Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se